Wypadek

Czy byliście uczestnikiem/świadkiem wypadku? Jak zareagowaliście w takiej sytuacji, jak powinno się wtedy postąpić?
Wiadomo są to stresujące momenty, adrenalina na wysokim poziomie i często nie wiemy co mamy robić, tracimy zdrowy rozsądek i działamy impulsywnie. Dlatego sądzę, że warto omówić kilka faktów, które mogą się nam przydać.
Więc myślę, że jest to potrzebne i przedstawię podstawy prawne, można je łatwo odszukać.

 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.1997 nr 98 poz.602 z późn.zm.)

1) Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

Zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia ruchu w miejscu wypadku.
Niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego.
Podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.

2) Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
Udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję.
Nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku.
Pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia się niezwłocznie powrócić na to miejsce.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks karny
(Dz.U.1997 nr 88 poz.553 z późn.zm.)

1) Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2) Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

 USTAWA z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń
(Dz.U.1971 nr 12 poz.114 z późn.zm.)

1) Prowadzący pojazd, który uczestnicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze wypadku, podlega karze aresztu albo grzywny.
2) W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Tak, tak teoria:) W praktyce wygląda to tak, odróżniamy kolizję od wypadku. Jeśli to kolizja, czyli nie ma poszkodowanych pojazd odstawiamy na pobocze, aby nie utrudniać innym poruszania się na drodze. Natomiast w wypadku samochodowym, jeśli są poszkodowani układ aut może być pomocny policji do ustalenia niezbędnych faktów. Nie boimy się udzielamy pierwszej pomocy, pamiętajcie, nie udzielenie jej pociąga do odpowiedzialności karnej, natomiast jeśli udzielamy pomoc i nastąpią szkody w wyniku jej udzielenia, roszczenia kierowane są do Skarbu Państwa a nie do nas. Zawsze w takiej sytuacji pomyślcie, że to wy jesteście ofiarą, będziecie wdzięczni za każdą okazaną pomoc niż żadną. Prawda?

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *